Chi tiết câu hỏi

Etilen tác dụng được với chất nào dưới đây ?
A. $B{r_2}$
B. $NaOH$
C. $KBr$
D. ${N_2}$

214

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9