Chi tiết câu hỏi

Trong điều kiện thích hợp, etilen tác dụng được với chất nào dưới đây ?
A. $KOH$
B. $CaC{l_2}$
C. ${H_2}$
D. $C{O_2}$

275

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9