Chi tiết câu hỏi

Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho etilen tác dụng với hiđro trong điều kiện thích hợp.

211

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9