Chi tiết câu hỏi

Etilen tham gia phản ứng cộng với chất nào dưới đây ?
A. Oxi
B. Clo
C. Nitơ

200

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9