Chi tiết câu hỏi

Chất nào dưới đây không làm mất màu dung dịch nước Brom ?
A. $C{H_4}$
B. ${C_2}{H_4}$
C. ${C_2}{H_2}$

205

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9