Chi tiết câu hỏi

Chất nào dưới đây có thể tham gia phản ứng trùng hợp ?
A. Etan
B. Etilen
C. Metan
D. Etanol

179

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9