Chi tiết câu hỏi

Trong đoạn trích “Đất Nước”, các danh từ cụ thể “hạt lúa, lửa, hòn than, con cúi, đập, bờ, cây, trái” và các danh từ trừu tượng “giọng điệu, tên xã, tên làng” góp phần thể hiện vai trò của Nhân dân đối với Đất Nước như thế nào?

215

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 12