Chi tiết câu hỏi

Phân tích các ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:
- Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng (tục ngữ)
- Bán anh em xa, mua láng giềng gần (tục ngữ)
1. Phép đối trong tục ngữ có tác dụng gì? Vì sao người ta không thể thay thế được những từ trong đó (ví dụ: nhiều người muốn thay “bán” và “mua”)? Phép đối phải dựa vào những biện pháp ngôn ngữ nào đi kèm (vần, từ, câu)?
2. Vì sao tục ngữ ngắn mà khái quát được hiện tượng rộng, người không học mà cũng nhớ, không cố ý ghi lại mà vẫn được lưu truyền?

662

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10