Chi tiết câu hỏi

Đàn gà nhà em có 45 con gà mái và 23 con gà trống. Hỏi đàn gà nhà em có tất cả bao nhiêu con gà?

336

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1