Chi tiết câu hỏi

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là số nào?

306

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1