Chi tiết câu hỏi

Chất nào dưới đây tác dụng được với $N{a_2}C{O_3}$ ? Viết phương trình phản ứng.
A. Axit axetic
B. Chất béo
C. Rượu etylic

308

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9