Chi tiết câu hỏi

Chất nào dưới đây không tác dụng được với NaOH ? Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).
A. Axit axetic
B. Ancol etylic
C. Chất béo

287

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9