Chi tiết câu hỏi

Số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số là số nào?

273

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1