Chi tiết câu hỏi

Số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số là số nào?

361

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1