Chi tiết câu hỏi

 Trong hợp chất với hiđro, clo chiếm bao nhiêu phần trăm về khối lượng?

234

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10