Chi tiết câu hỏi

Nguyên tử nguyên tố X có số hiệu nguyên tử bằng 12. Xác định vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

177

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10