Chi tiết câu hỏi

Nguyên tố A nằm ở ô thứ 15 của bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Khẳng định nào dưới đây là không đúng ?
A. A có 15 nơtron
B. A có 15 proton
C. A có 15 electron

202

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10