Chi tiết câu hỏi

Nguyên tử natri có cấu hình electron lớp ngoài cùng là $3{s^1}$. Natri thuộc nhóm nào?

192

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10