Chi tiết câu hỏi

Nguyên tử clo có cấu hình electron lớp ngoài cùng là $3{s^2}3{p^5}$ . Clo thuộc nhóm nào?

208

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10