Chi tiết câu hỏi

Nguyên tố X có cấu hình electron như sau :$1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^2}$. Công thức oxit cao nhất của X có dạng là gì?

314

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10