Chi tiết câu hỏi

Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng nguyên tố X thuộc nhóm IIIA.

303

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10