Chi tiết câu hỏi

Nguyên tử ${}_{11}^{23}Na$ có số khối là bao nhiêu ?

492

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10