Chi tiết câu hỏi

Hai nguyên tử ${}_8^{16}X$ và ${}_8^{17}Y$khác nhau về
A. số khối
B. số proton
C. số hiệu nguyên tử
D. số electron

406

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10