Chi tiết câu hỏi

Flo có cấu hình electron là $1{s^2}2{s^2}2{p^5}$. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, flo thuộc nhóm nào?

258

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10