Chi tiết câu hỏi

${H_2}C{O_3}$ tạo thành trong các phản ứng hóa học bị phân hủy ngay thành chất nào?

172

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9