Chi tiết câu hỏi

Muối nào dưới đây không bị nhiệt phân ?
A. $MgC{O_3}$
B. $CaC{O_3}$
C. $BaC{O_3}$
D. $N{a_2}C{O_3}$

171

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9