Chi tiết câu hỏi

Phản ứng nào dưới đây xảy ra? Viết phương trình hóa học.
A. $CO$ + $KOH$
B. $CO$ + $HCl$
C. $CO$ + $ZnO$ (${t^o}$ )
D. $CO$ + $AgN{O_3}$

234

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9