Chi tiết câu hỏi

Hãy điền các từ “học hỏi, học tập, học hành, học lỏm” vào chỗ trống trong những câu dưới đây sao cho phù hợp.
- …: học và luyện tập để có hiểu biết, có kỹ năng
- …: nghe hoặc thấy người ta làm rồi làm theo, chứ không được ai trực tiếp dạy bảo
- …: tìm tòi, hỏi han để học tập
- …: học văn hoá có thầy, có chương trình, có hướng dẫn (nói một cách khái quát)

199

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6