Chi tiết câu hỏi

Điền các từ “trung gian, trung niên, trung bình” vào chỗ trống cho phù hợp:
- …: ở vào khoảng giữa trong bậc thang đánh giá, không khá cũng không kém, không cao cũng không thấp.
- …: ở vị trí chuyển tiếp hoặc nối liền giữa hai bộ phận, hai giai đoạn, hai sự vật,…
- …: đã quá tuổi thanh niên nhưng chưa đến tuổi già

244

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6