Chi tiết câu hỏi

Số $a$ là số âm hay dương nếu $\frac{{17}}{3}a\,\, > 6a\,$?

250

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8