Chi tiết câu hỏi

Số a là số dương hay âm nếu $3{\text{a}} - 7 < 2{\text{a}} - 7$?

316

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8