Chi tiết câu hỏi

Cho biết $ - 7{\text{a}} + \frac{7}{5} > 2{\text{a}} + 1,4$. Khi đó: $\text{a}$ là số dương hay số âm?

232

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8