Chi tiết câu hỏi

Số a là số dương hay âm nếu $\frac{7}{3}{\text{a}} + 0,49 > 0,{7^2} - {\text{a}}$ ?

224

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8