Chi tiết câu hỏi

So sánh $\text{a}$ và b nếu $5{\text{a}} < 7b - 3$ và $7b < 5b + 3$.

266

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8