Chi tiết câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{{{x^2} - 6{\text{x}} + 6}}{{{x^2} - 2{\text{x}} + 1}}$.

338

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8