Chi tiết câu hỏi

Biết các số hạng là 7 và 62, tổng thu được kết quả là bao nhiêu ?

261

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2