Chi tiết câu hỏi

Giải bất phương trình: $\,|2x + 3| + |x + 5|\,\, < 4x$.

319

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8