Chi tiết câu hỏi

Tính: 20 + 10 + 30.

275

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2