Chi tiết câu hỏi

Giải phương trình $|x + 1| + |x + 5| + |x + 10| = 9$.

181

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8