Chi tiết câu hỏi

Giải bất phương trình: $13x > |2x + 1| + |x + 5| + |9x + 2|$.

198

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8