Chi tiết câu hỏi

Giải bất phương trình: $|2x - 1| + |x| + |x + 2|\,\, \leqslant \,x - 1$.

154

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8