Chi tiết câu hỏi

Giải phương trình $|x| + |x + 5| + |x + 3|\, = 5$.

198

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8