Chi tiết câu hỏi

Tập nghiệm của phương trình $|x - 1| + |x - 4|\, + |x - 8|\, = 7$.

187

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8