Chi tiết câu hỏi

Tập nghiệm của bất phương trình $|x| + |2x\, - 1{\text{|}}\,{\text{ + }}\,\,{\text{|3}}x - 2|\,\, \geqslant x - 1$.

171

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8