Chi tiết câu hỏi

Tính: 30 + 40.

267

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2