Chi tiết câu hỏi

Tính: 50 + 20 + 10.

325

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2