Chi tiết câu hỏi

Cho phương trình $(x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) = 8\,\,\,(1)$.
Với phương trình (1), nếu đặt $y = {x^2} + 5x + 5$ thì ta được một phương trình theo ẩn $y$ có nghiệm bằng bao nhiêu?

210

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8