Chi tiết câu hỏi

Giải phương trình $\frac{{3 - \frac{2}{x}}}{{3x - 2}} = \frac{1}{7}$.

185

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8