Chi tiết câu hỏi

Giải phương trình $\frac{{x - 3}}{{x - 3}} + \frac{{x - 4}}{{x - 3}} + \frac{{x - 5}}{{x - 3}} + ... + \frac{1}{{x - 3}} = 2$ $(x > 4;\,x \in N)$.

171

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8