Chi tiết câu hỏi

Giải phương trình: $\left( {1 + \frac{1}{{1.3}}} \right)\left( {1 + \frac{1}{{2.4}}} \right)\left( {1 + \frac{1}{{3.5}}} \right)....\left( {1 + \frac{1}{{x(x + 2)}}} \right) = \frac{{10}}{{x + 2}}$ $(x \in {N^*}).$

321

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8