Chi tiết câu hỏi

Phương trình $\frac{1}{{2x - 5}} + {x^2} = \frac{{x - 1}}{{2{x^2} - 7x + 5}} + x$ có bao nhiêu nghiệm?

266

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8